Forældrebestyrelsen

Privatinstitutionen ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf de 3 er valgt af og blandt institutionens forældre.
Herudover består bestyrelsen af institutionens daglige leder samt dennes ægtefælle der varetager kasserer funktionen.

Valget af de 3 forældrevalgte medlemmer til bestyrelsen finder sted på det årlige forældremøde, som afholdes hvert år i september eller oktober måned. Det påhviler den afgående bestyrelse at fastsætte og indkalde til forældremødet.
Bekendtgørelse om forældremødet foretages med minimum 14 dages varsel ved opslag i institutionen eller ved uddeling af meddelelse til institutionens forældre.

På forældremødet har alle institutionens forældre stemmeret med 1 stemme pr. barn, som på mødetidspunktet er indskrevet i privatinstitutionen. Ved forældre forstås den eller de personer, som udøver omsorgen for barnet.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, i almindelighed dog kun så længe medlemmet har barn i institutionen. Ved fuld enighed i bestyrelsen kan det dog besluttes, at et bestyrelsesmedlem kan fortsætte indtil førstkommende nyvalg, selv om barnet udmeldes af institutionen.

Ansatte som har børn i institutionen, har stemmeret, men er ikke valgbare til bestyrelsen.

Der kan tillige vælges 1-2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer. Valget gælder for 1 år.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

Nærmere regler om forældremødets afholdelse, bestyrelsens funktions- og ansvarsområde, herunder kompetenceplan m.m., fastsættes af bestyrelsen i en forretningsorden.